محصولات

لنت ترمز قسمتی از سیستم ترمز وسایل نقلیه‌است که با به وجود آوردن اصطکاک با دیسک یاکاسه ترمز باعث شتاب منفی در خودرو می‌شود.

لنت :

عقب
لنت
نا موجود

لنت :

عقب
لنت
نا موجود

لنت :

جلو
لنت
نا موجود

لنت :

جلو
لنت
نا موجود

لنت : پژو 405

لنت
نا موجود