محصولات

به حرکت در آوردن دائمی آب و ضدیخ در موتور. پمپاژ آب و ضد یخ به منظور جلوگیری از جوش آوردن خودرو می باشد و مشخصا یکی از مهمترین قطعات داخل موتور، واترپمپ است.

واتر پمپ : پراید

واتر پمپ
نا موجود

واتر پمپ : پژو 405

واتر پمپ
نا موجود

واتر پمپ : پژو 206

تیپ 5
واتر پمپ
نا موجود

واتر پمپ : پژو 206

تیپ 5
واتر پمپ
نا موجود